sr

  Nectar Family aktivacija – SVEJEDNO JE KOJE JE PITANJE, NIJE SVEJEDNO KOJI JE ODGOVOR! Zato ODGOVORI i OSVOJI!

  Dragi naši najmlađi potrošači,

  Nectar Family je pripremio malo iznenađenje za vas!

  SVEJEDNO JE KOJE JE PITANJE, NIJE SVEJEDNO KOJI JE ODGOVOR!

  ZATO ODGOVORI I OSVOJI:

  • Kefalica knjigu
  • Ranac
  • Kutiju za užinu

  A evo i objašnjenja kako:

  1. Nedeljno ćemo na našem Instagram i Facebook profilu objaviti po jednu temu.
  2. Snimite objašnjenje zadate teme vašeg mališana.
  3. Video objavite na svoj profil na Facebook ili Instagram mreži.
  4. Tagujte nas na IG @nectar_nijesvejedno ili FB @Nectar uz hashtag #nijesvejednokojijeodgovor
  5. Biramo najkreativnije odgovore koji osvajaju neku od glavnih nagrada
  6. Po završetku konkursa objavićemo video sa najzanimljivijim odgovorima dobitnika
  7. Aktivacija traje od 05.10.-06.11.

  RADUJEMO SE VAŠIM ODGOVORIMA!

  SREĆNO!

  *Pozivamo Vas da pročitate i pravilnik nagradnog konkursa u nastavku.

   

   Pravilnik ,,Nectar Family“ nagradnog konkursa

  1. OPŠTE ODREDBE

  1.1. Organizator i realizator konkursa:

  Ova pravila sadrže uslove za učešće u ,,Nectar Family” nagradnom konkursu (u daljem tekstu: „Konkurs”) koja se organizuje na zvaničnoj Instagram stranici  Nectar https://www.instagram.com/nectar_nijesvejedno/ (u daljem tekstu: „Instagram stranica”), na zvaničnoj Facebook stranici Nectar https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ (u daljem tekstu: „Facebook stranica”). Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje, znači automatsko prihvatanje ovog Pravilnika (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”.

  Organizator Konkursa je Fabrika za preradu voća i povrća Nectar d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, matični broj 08666032, PIB 101922265 (u daljem tekstu: „Organizator”).

  1.2.Uslovi učešća u Konkursu:

  Učesnici su maloletna fizička lica koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji. Za pobednike maloletna lica, potrebno je da, prilikom dostavljanja podataka, da se prilože i podaci zakonskog zastupnika ili staratelja.

  Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka”.

  Organizator će za vreme trajanja konkursa na Instragram stranici i Facebook stranici svake nedelje zadavati temu. Zakonski zastupnik ili staratelj maloletnog deteta će dostavljati video sadržaje svoje maloletne dece sa objašnjenjima na zadatu temu, i to na sledeća dva načina:

  • Na Instagram stranicu: tag @nectar_nijesvejedno i hashtag #nijesvejednokojijeodgovor
  • Na Facebook stranicu: @Nectar i hashtag #nijesvejednokojijeodgovor

  Na jedan od ta dva načina otpočinje učestvovanje u nadmetanju za nagradu. Video sadržaji će biti prethodno pregledani i odobreni od strane Organizatora pre nego što uđu u konkurenciju za osvajanje nagrade. Organizator zadržava pravo da materijale dobijene iz Konkursa zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužile za potrebe stručnog žiriranja i odabira narednih dobitnika.

  1. TOK KONKURSA

  2.1. Suština Konkursa: Tema Konkursa je iskazivanje kreativnosti i veštine kroz objašavanje zadatih tema od strane maloletnih lica.

  Validnim će se smatrati video sadržaji  učesnika koje su u skladu sa zadatom temom. Svi video sadržaji priložene od strane učesnika prijavljenih putem Instagrama ili Facebook stranice biće uzete u razmatranje ukoliko zadovoljavaju zadatak i nakon toga će ući u konkurs za osvajanje nagrade.

  Konkurs će trajati ukupno 5 (pet) nedelja, za koje će Organizator objaviti 4(četiri) teme . Konkurs počinje 05.10.2020. godine od 00:00 h. i traje do 06.11.2020. godine do 15h, nakon čega prestaje mogućnost prijavljivanja novih Učesnika. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Konkursa. Organizator zadržava pravo da sve prispele video sadržaje koristi u druge propagandne svrhe. Organizator ima diskreciono pravo, ali ne i obavezu, da isključi svakog učesnika ukoliko posumnja u autorstvo priloženog video sadržaja.

  Kriterijum za biranje pobednika jeste kreativnost i veština objašnjavanja zadate teme, a dobitnike će birati žiri u sastavu Organizatora.

  2.2. Dobitnici:

  Dobitnici nagrade će biti obavešteni putem obaveštenja na Instagram ili Facebook stranici, slanjem lične poruke sa zvanične Nectar Instagram ili Facebook stranice. Dobitnici će Organizatoru dostaviti neophodne lične podatke radi dostave nagrade putem direktne poruke.

  Posle završteka konkursa biraće se 20 najzanimljivijh odgovora na zadatu temu, po pet iz svake teme i isti će se objaviti u jednom zajedničkom videu na Instagram i Facebook stranici, nakon završetka nagradnog konkursa.

  Dobitnici sa najazanimljivijim odgovorima koji osvoje mesto na rang listi od 21. do 40. dobijaju paketić soka Nectar Family 0,2l.

  Dinamika objavljivanja tema za najzanimljivije odgovore:

  1. PRVA TEMA:
  • Tema se objavljuje dana 05.10.2020. godine
  • Klipovi mogu da se taguju do: 15h dana 16.10.2020.
  1. DRUGA TEMA:
  • Tema se objavljuje dana 16.10.2020. godine
  • Klipovi mogu da se taguju do: 15h dana 23.10.2020. godine
  1. TREĆA TEMA:
  • Tema se objavljuje dana 23.10.2020. godine
  • Klipovi mogu da se taguju do: 15h dana 30.10.2020. godine
  1. ČETVRTA TEMA:
  • Tema se objavljuje dana 30.10.2020. godine
  • Klipovi mogu da se taguju do: 15h dana 06.11.2020. godine

  Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi tačku 1.2.) i koji je izabran od strane Organizatora, odnosno stručnog žirija kao pobednik u Konkursu.

  Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto dolazi prvi sledeći dobitnik.

  1. TRAJANJE KONKURSA

  3.1. Konkurs počinje dan 05.10.2020. godine od 00:00h traje do dan 06.11.2020. godine do 15 časova.

  3.2. Obaveštavanje dobitnika:

  Organizator u roku od najkasnije pet radnih dana nakon odabira dobitnika obaveštava dobitnike o nagradi slanjem lične poruke na lični Instagram ili Facebook profil, sa kojeg je video sadržaj poslat. Ukoliko se određeni dobitnik u zadatom roku ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik (prvi sledeći po izboru žirija), koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika, kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika. Učesnik koji dobija nagradu pristaje da Organizator u okviru Konkursa na svojoj  Instagram ili Facebook stranici objavi njegovo ime u okviru odabranog vizuala za objavu pobednika.

  1. NAGRADE

  4.1. Ukupan fond nagrada u toku trajanja Konkursa je:

  • 20 nagrada koje čini Kefalica knjiga, rančevi i kutije za užinu (fond nagrada  se sastoji iz osam Kefalica knjiga,  šest rančeva – od kojih tri za devojčice, a tri za dečake i  šest  kutija za užinu, takođe tri sa likovima za devojčice i  tri sa likovima za dečake)
  • 20 paketa Nectar Family 0,2l sokića

  Prvih 20. na rang listi će osvajati nešto od nagrada (Kefalica knjiga, rančevi i kutije za užinu) po naizmeničnom izboru Organizatora, dok sledećih 20. na rang listi će osvajati paket Nectar Family 0,2l sokića.

  1. PREUZIMANJE NAGRADA

  5.1. Sa dobitnicima Organizator stupa u kontakt preko Instagram ili Facebook stranice (vidi tačku 5.2.). Predaja nagrada se odvija u delokrugu Organizatora i način primopredaje će naknadno biti dogovoren sa pobednicima Konkursa.

  Za maloletna lica, preuzimanje nagrada se vrši u prisustvu zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koji je dužan predočiti dokument o svom identitetu.

  5.2.Povodom predaje nagrada Organizator će kontaktirati sa dobitnikom preko Instagram ili Facebook stranice, slanjem lične poruke na dobitnikov profil, odnosno profil zakonskog zastupnika. Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora. Uslove preuzimanja nagrade Organizator sa dobitnikom usaglašava putem telefona ili lično.

  5.3. Ukoliko nagrađeni svoju nagradu ne može preuzeti u dogovorenom terminu, u mogućnosti je da prosledi svoju nagradu drugom licu. Zbog nedostataka/grešaka u adresi dostave koju je dao Učesnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, itd.), zbog nedostavljanja nagrade ili kašnjenja u isporuci iz tih razloga, odnosno zbog štete koja nastaje u toku isporuke/transporta, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

  5.4. Učesnik koji je osvojio nagradu i prosledio/prepustio svoju nagradu dužan je da sarađuje sa Organizatorom kako bi se nagrada predala. Ukoliko bilo koji dobitnik ne reaguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje, i ukoliko na taj način bude onemogućena blagovremena isporuke nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim. Organizator obezbeđuje mogućnost preuzimanja nagrade u datom roku, vreme preuzimanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Učesnika znači gubitak prava na nagradu, i u tom slučaju nagrada se dodeljuje prvom sledećem dobitniku.

  5.5. Učesnik koji dobija nagradu daje saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i pobedničke video sadržaje. Za maloletna lica, saglasnost u pisanoj ili elektronskoj formi daje njegov zakonski zastupnik, odnosno staratelj, koji je dužan predočiti dokument o svom identitetu.

  1. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

  6.1. Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram ili Facebook profil i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava.

  6.2. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.), odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

  6.3. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram ili Facebook stranice, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat s tim da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji, kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

  1. ŠTA SE DOGAĐA AKO NE FUNKCIONIŠE DEO KONKURSA?

  7.1. Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u konkursu.

        8. OSTALE INFORMACIJE

  8.1. Svi intelektualni proizvodi prisutni i nastali u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizlaze iz autorskih, građanskih, odnosno krivičnih propisa.

  8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

  8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na Instagram i Facebook stranici Nectara. Na Facebook-u u obliku Facebook note-a. Link ka ovim pravilima nalaziće se i u opisu Instagram profila Nectara i tu će stajati tokom celog trajanja konkursa.

  8.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvenih mreža Instagram i Facebook, u njoj Instagram ni Facebook ne učestvuju ni kao sponzori, ni kao administratori. Učesnici su upoznati s tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu ili Facebook-u. Informacije saopštene od strane Učesnika Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.

  8.5. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na Instagram ili Facebook stranici Nectara, putem direktne poruke.

  8.6. Iz Konkursa su isključeni zaposleni Organizatora, odnoso njihova maloletna deca, kao i firme koje učestvuju u organizaciji Konkursa.

  8.7. Eventualne pravne sporove nastale sa Učesnicima Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu sa odgovarajućim ovlašćenjima.

         9. UPRAVLJANJE I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA – INFORMACIJA O ZAŠTITI PODATAKA:

  9.1. U svrhu organizovanja ovog nagradnog konkursa i kontaktiranja pobednika Organizator će prikupljati sledeće podatke onih učesnika čije video snimci budu proglašeni pobedničkim: ime i prezime, kontakt telefon i adresa prebivališta. Organizator će koristiti samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za postizanje svrhe– nagrađivanje

  9.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke iz prethodnog stava koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa, u svrhu odabira pobednika i dodela nagrada, sve u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za odabir pobednika i ispunjenje obaveza iz Pravila Konkursa. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća na nagradnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  9.3. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti učesnicima pripadaju sledeća prava:

  • Pravo na informisanje o ličnim podacima koji su povereni
  • Pravo na pristup podacima
  • Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade vaših ličnih podataka
  • Pravo na prigovor na obradu podataka
  • Pravo na prenosivost ličnih podataka (ako je primenljivo)
  • Pravo na podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
  • Organizator ne čuva nikakve podatke o Učesnicima i u vezi s tim iste ne ličnosti

  9.4. U toku i nakon učešća u Konkursu koristi u druge svrhe.

  Nectar doo Bačka Palanka

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me