sr

  PRAVILA BUZZ NAGRADNOG KONKURSA “Uhvati nagrade”

  U skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020)), direktor društva Nectar d.o.o. Bačka Palanka, sa registrovanim sedištem na adresi Novosadski put 9, Bačka Palanka, PIB 101922265, matični broj 08666032 (u daljem tekstu „Organizator“), donosi sledeća

  PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA BRENDA BUZZ
  “Uhvati nagrade”

  1. Opšte odredbe konkursa
  1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “Uhvati nagrade” (u daljem tekstu: Konkurs), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu: Pravila).
  1.2. Naziv konkursa je “Uhvati nagrade”
  1.3. Konkurs se realizuje putem TikTok stranice https://www.tiktok.com/@aleric.luka?lang=en (u daljem tekstu: „TikTok stranica“), u skladu sa ovde utvrđenim i definisanim pravilima.
  1.4. Konkurs počinje 17. oktobra 2022., sa početkom u 00.00 časova i završava se 21. oktobra 2022. godine u 23.59 časova.
  1.5. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije KIM, a u svrhu promocije Buzz proizvoda.
  1.6. Predmet Konkursa je izbor najboljeg izvođenja video koreografije (kako je definisano članom 4) postavljenih na TikTok profilima učesnika.

  2. Pravo učešća
  2.1. Pravo učešća imaju sledeća lica: (i) državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije; (ii) strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije KIM.
  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica: (i) lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca; (ii) lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za organizovanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

  3. Opis konkursa
  3.1. Konkurs traje u periodu iz člana 1.4. Pravila (u daljem tekstu: Trajanje Konkursa)
  3.2. Organizator će svakog dana tokom Trajanja Konkursa izabrati po 3 dobitnika
  3.3. Da bi lice (u daljem tekstu: Učesnik) steklo pravo učestvovanja na Konkursu potrebno je da svoj video u kome rekreira koreografiju iz Pass the Buzz TV spota, a prema instrukcijama iz TikTok videa sa profila luka.aleric, objavi na svom Tik Tok profilu, da u video uključi zvaničnu Pass The Buzz muziku, i da taguje stranice Pass.the.Buzz i luka.aleric. Videi prijavljeni od početka Konkursa, odnosno 17. 10. 2022. godine od 00.00 časova i tokom trajanja Konkursa stiču pravo da učestvuju u Konkursu dok videi prijavljeni 21. 10. 2022. godine nakon 23.59 časova neće imati pravo da učestvuju u Konkursu. Samo videi koji ispunjavaju uslove definisane članom 3.5. i 3.8. Pravila, stiču pravo da se takmiče za nagrade iz člana 4 Pravila.
  TikTok nalog Učesnika mora biti javan tokom trajanja Konkursa. Postavkom svog videa, Učesnik izričito potvrđuje da je pročitao i da je saglasan odnosno da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Ova Pravila Učesnicima će biti dostupna na uvid na zvaničnoj Pass The Buzz Instagram stranici.
  3.4. Jedno isto fizičko lice kao Učesnik, može učestvovati u Konkursu tokom celog perioda Trajanja Konkursa i može objavljivati neograničen broj videa na svom TikTok profilu. Međutim, jedno isto fizičko lice kao Učesnik može biti nagrađeno samo jednom u okviru ovog Konkursa.
  3.5. Organizator ima diskreciono pravo da ne uvrsti u Konkurs bilo koji video koji je neprimerenog sadržaja, uključujući ali se ne ograničavajući na videe koji sadrže uvredljive, pogrdne, nepristojne poruke, videe koji obmanjuju, varaju ili videe koji dovode u zabludu, odnosno kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine, videe koji sadrže prikaze opasnih situacija ili situacija koje mogu biti potencijalno opasne za psihičko ili fizičko zdravlje i/ili život, kojima se poziva na nasilje, diskriminaciju po bilo kom osnovu ili kojima se krše bilo koji propisi. Učesnik samim učešćem u Konkursu daje saglasnost za ovo diskreciono pravo Organizatora.
  3.6. Pobednički videi će biti odabrani isključivo na osnovu kriterijuma iz člana 4.2. Pravila, i to od strane žirija, sačinjenog za tu priliku, a koji čine sledeća lica: 1. Irena Vujović, Nectar 2. Marija Nedić, Nectar i 3. Jovana Simić, Ovation BBDO.
  3.7. Dobitnik je fizičko lice koje se prijavilo na Konkurs putem koraka iz člana 3.3. ovih Pravila, a čiji video je odabran kao pobednički u skladu sa kriterijumima iz člana 4.2. i od strane Žirija iz člana 3.6. ovih Pravila. Isključena je bilo kakva odgovornost Organizatora u slučaju spora između Učesnika u Konkursu i/ili trećih lica u vezi sa vlasništvom nad objavljenim videima, a u slučaju da Organizator bude obuhvaćen u sporu, Učesnik se obavezuje da će ga obeštetiti do punog iznosa pretrpljene štete i prouzrokovanih troškova postupka.
  3.8. Učesnik garantuje da je video njegovo originalno delo i da nije predmet bilo kog ograničenja bilo koje prirode, koje bi sprečilo ili ograničilo upotrebu videa od strane Organizatora za potrebe organizovanja ovog Konkursa. Učesnik garantuje da na video ne postoje bilo koja prava trećih lica, uključujući bilo kakve terete ili potraživanja trećih lica. Učesnik konstatuje, saglasan je i garantuje da video odnosno bilo koji njegov deo ne predstavlja povredu bilo kojih autorskih prava trećih lica, poverljivih informacija, poslovnih tajni ili zaštićenih robnih ili uslužnih znakova ili dizajna koji pripadaju bilo kom fizičkom ili pravnom licu osim učesniku ili Organizatoru. Učesnik garantuje da video ne povređuje pravo privatnosti ili publiciteta bilo kog lica i da je pribavio sve dozvole i saglasnosti za učešće u Konkursu od trećih lica čiji se lik ili bilo koje lično dobro ili zaštićeno delo ili znak prikazuje u okviru videa.
  3.9. Učesnik je saglasan da će obeštetiti i štititi od povreda Organizatora i njegove rukovodioce, direktore, zaposlene, kao i povezane organizacije, i njihove rukovodioce, direktore, akcionare i zaposlene, od bilo kojih potraživanja, zahteva, odštete, troškova, obaveza i postupaka bilo koje prirode koji su zasnovani na ili su proistekli iz bilo kog kršenja, od strane Učesnika, ovih uslova ili garancija i izjava koje je Učesnik daje prihvatajući ova Pravila. Učesnik snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost u slučaju da video povređuje autorska ili druga prava intelektualne svojine trećih lica. Video koji predstavljaju takva dela biće diskvalifikovane iz Konkursa.
  3.10. Učestvovanjem u konkursu i objavljivanjem rekreirane koreografije iz Pass the Buzz TV spota na način iz člana 3.3. ovog konkursa, dobitnik iz člana 3.7. ovog konkursa, ustupa sva imovinska, autorska i interpretatorska prava, vremenski, teritorijalno i predmetno neograničeno, Organizatoru ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen. Nagrađeni snimci mogu se koristiti u celini ili u delovima za bilo koje potrebe Organizatora. Organizator ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.

  4. Pobednici i vrste nagrada
  4.1. Žiri iz člana 3.6. Pravila će jednoglasno, svakog dana u periodu od 18.10.2022. do 22.10.2022. godine, odabrati 3 pobedničkih videa dnevno kojima se dodeljuje po jedna dnevna nagrada, odnosno ukupno 15 (petnaest) pobedničkih videa tokom trajanja konkursa (u daljem tekstu zajedno: „Pobednički videi“) .
  4.2. Žiri iz člana 3.8. Pravila će jednoglasno izvršiti odabir Pobedničkih videa na bazi dva kriterijuma: (i) kreativnost i (ii) originalnost.
  4.3. Ukupno 15 Dobitnika koje je izabrao Žiri dobija nagradu u toku od 5 dana trajanja konkursa. Dnevne nagrade su sledeće:
  4.3.1. Prva nagrada SKEJTBORD COMPLETE 100 – PARROT i Set Buzz stickera
  4.3.2. Druga nagrada JBL Tune 510BT Black slušalice i Buzz kačket
  4.3.3. Treća nagrada JBL GO 3 Black zvučnik i Buzz ranac
  4.4. Organizator će proglasiti Pobednike u komentaru na njihovim TikTok videima, najkasnije svakog dana do 16.00 časova, počevši od 18.10.2022. do 22.10.2022. i na zvaničnoj IG stranici brenda u sekciji story.

  5. Način i rok predaje nagrada
  5.1. Organizator će uručiti nagrade Dobitnicima u roku od 20 radnih dana od dana izbora Dobitnika (18.11.2022. godine) a pošto Organizator stupi u kontakt sa Dobitnicima putem broja telefona koji je Dobitnik ostavio u ‘Inbox’ poruci na Pass The Buzz TikTok stranici. Dobitnici su dužni da se u roku od 48 časova nakon objave Dobitnika shodno članu 4.4. Pravila odazovu Organizatoru, i to putem ‘Inbox’ poruke na Pass The Buzz TikTok stranici, radi dostavljanja adrese prebivališta u Republici Srbiji, a u svrhe omogućavanja Organizatoru dostave nagrada posredstvom kurirske službe.
  5.2. Ako se Dobitnik ili punomoćnik Dobitnika tj. fizičko lice koje je Dobitnik ovlastio da pruzme Nagradu u ime i za račun Dobitnika, na osnovu specijalnog punomoćja overenog od strane notara (dalje: Punomoćnik), ne zatekne na adresi prilikom uručivanja nagrade ili nagrada ne bude uručena iz drugog razloga za koji nije odgovoran Organizator, Organizator će pokušati naknadno uručivanje Nagrade u roku od osam dana računajući rok od dana kada je Organizator prvi put pokušao da uruči nagradu Dobitniku. Ukoliko ni naknadno uručivanje nagrade ne bude uspešno sprovedeno iz razloga za koji nije odgovoran Organizator, Dobitnik može u narednom roku od 30 dana od dana kada je pokušana ponovna dostava preuzeti nagradu, o svom trošku, kod Organizatora na adresi Novosadski put broj 9, Bačka Palanka.
  5.3. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa Dobitnikom koji je
  osvojio nagradu iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora.
  5.4. Ako je Dobitnik nagrade maloletno lice ili osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za preuzimanje nagrade je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika na kojoj je potpis davaoca overen od strane notara.
  5.5. Maloletna lica mogu učestvovati u Konkursu i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom Republike Srbije i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu sa ovim Pravilima. Ukoliko Odgovor sadrži lično dobro maloletnika smatraće se da postoji saglasnost roditelja odnosno zakonskog staraoca za učešće maloletnog lica u Konkursu.
  5.6. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti Konkurs je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije Učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja u daljem takmičenju.

  6. Podaci o ličnosti
  6.1. Učestvovanjem u Nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovog Konkursa, i da se njegovo/njeno korisničko ime javno objavi u okviru komentara pobedničkog videa na način predviđen članom 4.4.ovih Pravila.
  6.2. Rukovalac podataka o ličnosti je Organizator: Nectar d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9.
  Organizator prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti Učesnika i Dobitnika kao i Punomoćnika: ime, prezime, broj telefona, poštanska adresa, grad i poštanski broj i to za svrhe organizovanja Konkursa i izvršavanja obaveza Organizatora u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), uz potpisanu i popunjenu Izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti od strane učesnika.
  6.3. Dobitnici se mogu obratiti Organizatoru u vezi sa svim pitanjima, primedbama, zahtevima, prigovorima ili drugim komentarima u pogledu obrade njihovih ličnih podataka na adresu e-pošte: office@nectar.rs ili poštansku adresu: za Nectar d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, sa naznakom „Za zaštitu podataka o ličnosti“.
  6.4. Učesnici odnosno Dobitnici imaju pravo da se obrate Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.
  6.5. Podaci o ličnosti Učesnika Konkursa, kao i podaci o ličnosti Dobitnika se čuvaju ograničen
  vremenski period u skladu sa relevantnim zakonima.
  6.6. Organizator neće prosleđivati, niti činiti dostupnim, podatke o ličnosti trećim licima, osim onima koji učestvuju u organizovanju i sprovođenju Konkursa kao i licima navedenim u Politici privatnosti.
  6.7. Učesnici i Dobitnici ovog Konkursa su saglasni su da je sav materijal uključujući Pobedničke videe vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  7. Završne odredbe
  7.1. Organizator nije odgovoran ukoliko TikTok profili putem koje se odvija Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.
  7.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.
  7.3. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Buzz Instagram stranice.
  7.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

  U Beogradu, 12. oktobar 2022. godine
  Organizator: Nectar d.o.o. Bačka Palanka.

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me