sr

  PRAVILA UČEŠĆA U NAGRADNOM KONKURSU „Buzz rima super štima“

  PRAVILA UČEŠĆA U NAGRADNOM KONKURSU „Buzz rima super štima“

   

   

  Fabrika za preradu voća i povrća Nectar d.o.o. Bačka Palanka organizuje nagradni konkurs pod nazivom “Buzz rima super štima“ u kome će dodeliti ukupno 1504 (slovima: hiljadupetstotinačetiri) nagrade.

   

  Organizator konkursa je Fabrika za preradu voća i povrća NECTAR d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9, Matični broj: 08666032, u daljem tekstu (Organizator).

   

  Svaka osoba koja ulazi u konkurs u daljem tekstu (Učesnik) slaže se da je njihovo učešće u skladu sa sledećim pravilima koje svojim učešćem i prihvata:

   

  Mehanizam nagradnog konkursa i osnovne informacije:

   

  Kako bi učešće bilo validno, učesnici moraju poštovati sledeće korake koji su predviđeni za uspešno učestvovanje u nagradnom konkursu.

   

  1. Potrebno je da učesnik kupi minimum jedan Buzz proizvod bilo kog ukusa u bilo kojoj veličini pakovanja (1,5L ili 0,5L) u bilo kom prodajnom objektu prodajnog lanca Univerexport na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije Kosova i Metohije, u periodu trajanja nagradnog konkursa
  1. Nakon ostvarenog uslova koji se odnosi na kupovinu minimum jednog Buzz proizvoda po računu, potrebno je da učesnik osmisli kratak i šaljiv stih ili rimu koja može i ne mora sadržati reč Buzz i pošalje kao direktnu poruku na Instagram profil brenda Buzz Buzz (@pass_the_buzz) • Instagram photos and videos
  2. U slučaju da učesnik bude kontaktiran kao potencijalni dobitnik neke od nagrada, dužan je da pošalje podatke o ličnosti (ime prezime I broj telefona), kao I PFR kod sa računa u DM(direct message) instagram profila brenda Buzz
  3. Potrebno je da Učesnik sačuva račun sa uslovnom kupovinom i priloži kao dokaz ukoliko bude kontaktiran od strane organizatora kao potencijalni dobitnik neke od nagrada

   

   

  U nagradnom konkursu učestvuju isključivo računi za kupovine ostvarene u Univerexportu tokom trajanja konkursa odnosno u periodu od 01.11.2022. od 00.01 časova do 30.11.2022. u 23.59 časova. Spisak prodajnih objekata možete pronaći na sajtu www.univerexport.rs/sr/prodavnice

   

  Svakog dana tokom trajanja nagradnog konkursa u podne će komisija odabrati potencijalne dobitnike dnevnih nagrada za prethodni dan.

   

  Po završetku nagradnog konkursa, tačnije 01.12.2022. biće odabrani dobitnici glavnih nagrada – dron u ukupnoj količini od dva komada i gejmerska konzola u količini od dva komada. U izbor dobitnika glavnih nagrada učestvuju svi prijavljeni učesnici u periodu  01.11.2022. od 00.01 časova do 30.11.2022. u 23.59 časova.

   

  Stihovi/rime dobitnika koji su odabrani za neku od nagrada, biće objavljeni u okviru sekcije STORY odnosno HIGHLIGHTS na Instagram profilu brenda Buzz, nakon što dostave Organizatoru dokaz o obavljenoj uslovnoj kupovini, odnosno prođu proces verifikacije podataka sa računa.

   

  Odabir dobitnika vršiće tročlana komisija čiji sastav čine:

  • Predstavnik kompanije Nectar
  • Predstavnik agencije Ovation BBDO
  • Predstavnik Univerexporta

  Dobitnike bira žiri na osnovu ocene kvaliteta kreativnog rešenja (poslate rime/stiha).

  Konkurs traje 30 dana i to od dana 01.11.2022. godine u 00:01 časova  i završava se dana

  30.11.2022. godine u 23:59 časova što je poslednji trenutak za slanje kreativnog rešenja.

   

  Učesnici imaju 24h od poziva učinjenog putem Instagram profila brenda Buzz da dostave sledeće podatke: ime i prezime, broj telefona i PFR kod sa računa. Ukoliko se učesnik u dogovorenom roku ne javi sa podacima, smatraće se da je od nagrade odustao i da se ista može dodeliti drugom učesniku.

  Dobitnici imaju 24h od poziva učinjenog od strane Korisničkog servisa koji je angažovan od strane Organizatora da potvrde da prihvataju poklon i dostave na uvid dokaz o kupovini minimum jednog Buzz proizvoda bilo kog ukusa u bilo kojoj veličini pakovanja – fiskalni račun sa dokazom o uslovnoj kupovini.

   

  Organizator ne snosi odgovornost za neuspešnu komunikaciju eksternih saradnika sa pobednicima.

  Organizator ne snosi odgovornost za kašnjenja u isporuci nagrada od strane angažovane službe za dostavu.

  Organizator ima pravo na rok od 60 dana u kome može poslati nagrade. Ovaj rok počinje od trenutka kada je takmičenje završeno.

  Organizator može produžiti ovaj rok na 120 dana bez ikakvog upozorenja.

   

  Svaka osoba koja učestvuje-pristupa konkursu u daljem tekstu (Učesnik) slaže se da prihvata Pravila konkursa i daje saglasnost da materijal sa kojim učestvuje u konkursu bude objavljen na story i hightlights sekciji Instagram profila brenda Buzz tako da bude dostupan za pregled svim posetiocima profila, pri čemu ustupa sva imovinska, autorska i interpretatorska prava od momenta objavljivanja i to teritorijalno i predmetno neograničeno.

   

  Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da učesnik preradi već postojeće autorsko delo i time dovede do povrede prava intelektualne svojine trećeg lica.
  Za slučaj da bilo koje treće lice istakne određena prava u vezi sa nagrađenim delom, NECTAR kao organizator ne snosi odgovornost i može po usvojenoj primedbi neopozivo diskvalifikovati nagrađenog.

   

  Ko može da učestvuje?

   

  Pravo na učešće imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije Kosova i Metohije.

   

  Maloletna lica koja imaju najmanje 15 godina, imaju pravo da učestvuju na Konkursu u skladu sa Zakonom, pri čemu prijavu na nagradni konkurs u njihovo ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj deteta ili lice koje zakonski zastupnik ili staratelj odredi, a koje je građanin Republike Srbije, uz saglasnost za prikupljanjem i drugom obradom njegovih podataka o ličnosti i podataka o ličnosti navedenog maloletnog lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko maloletna osoba, kao učesnik, osvoji nagradu, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je zakonski zastupnik, odnosno staratelj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju svojstvo zakonskog zastupnika, odnosno staratelja ili uz beležnički overenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja, trećoj osobi koja je tom saglasnošću identifikovana.

   

  Svako od učesnika može da učestvuje u konkursu neograničen broj puta, po ispunjenju uslova za učešće, ali jedna osoba može da dobije najviše jednu glavnu nagradu i ne više od 5 dnevnih nagrada tokom trajanja konkursa. Jedan račun omogućava jedno učešće u konkursu. Poslati PFR kod mora da se poklapa sa PFR kodom sa računa.

   

  Konkurs je zabranjen za zaposlene kod Organizatora, zaposlene kod GMD Solutions d.o.o. , zaposlene Ovation BBDO doo Beograd i zaposlene u Univerexportu (eksterni saradnici), kao i njihove najbliže rođake (dete, supružnik, majka, otac, deda, baba, usvojitelj, usvojenik, staratelj i srodnike do prvog stepena u pobočnoj liniji). Svaki ovakav učesnik će biti diskvalifikovan, čak i po završetku nagradnog konkursa.

   

  Nagrade

  Ukupan nagradni fond se sastoji od 1504 nagrade, što predstavlja 1500  dnevnih nagrada I 4 glavne nagrade.

   

  Biće proglašeno ukupno 1500 dobitnika dnevne nagrade “Buzz majica” i to 50 dobitnika dnevno, koji su odabrani na bazi ocene kvaliteta poslatog rešenja (stih/rima).

   

  Biće proglašeno ukupno 4 dobitnika glavne nagrade I to po sledećem principu:

  • Najbolja dva stiha/rime po završetku konkursa osvajaju Konzolu XBOX Series S 512GB + PDP Headset LVL30
  • Treće I četvrto plasirani osvajaju DRON DJI Mavic Mini 2

   

  1. Dobitnik dnevne nagrade može osvojiti dnevnu nagradu maksimum 5 puta ali I dalje ostaje u igri za glavnu nagradu
  2. Dobitnik glavne nagrade može biti dobitnik samo jedne glavne nagrade, ali i dobitnik dnevne nagrade u procenjenoj količini od 5 komada

   

  Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun kojim dokazuje kupovinu minimum jednog Buzz proizvoda  bilo kog ukusa u bilo kojoj velčini pakovanja (1,5L I 0,5L) u Univerexport prodajnim objektima do trenutka preuzimanja nagrade. Jedan račun omogućava jedno učešće u konkursu. Poslati PFR kod mora da se poklapa sa PFR kodom sa računa.

   

  Nagrade ne mogu biti prenosive ili zamenjene za novac.

   

  Organizator zadržava pravo da ne dodeli sve dnevne nagrade iz nagradnog fonda ukoliko u toku jednog dana nijedan od učesnika ili nedovoljan broj učesnika ne ispuni uslove iz ovih Pravila.

   

  Ukoliko iz bilo kog razloga neko od dobitnika ne potvrdi u propisanom vremenu od 24h da prihvata nagradu, Organizatorova ponuda će biti otkazana i Organizator zadržava pravo da nagradu ponudi drugom Učesniku. Rokovi za primarne pobednike, važe i za rezervne dobitnike.

   

  Saglasnost za obradu podataka o ličnosti

   

  Svi Učesnici prihvataju da njihovi podaci o ličnosti (podaci) budu čuvani na serverima Organizatora od strane trećih lica. Saglasnost će dati pojedinačno i elektronski.

   

  Podaci o ličnosti koji se obrađuju: broj mobilnog telefona, ime i prezime, adresa prebivališta, tržišna vrednost poklona, jmbg (za potrebe prijave i plaćanja eventualne poreske obaveze)

   

  Svrha nameravane obrade jeste: organizovanje nagradnog konkursa i dodela poklona, prijava i plaćanje poreske obaveze.

   

  Obrađivač je GMD Solutions d.o.o. Beograd, matični broj 21348848 koji će podatke čuvati dok traje nagradni konkurs i dok se ne obavi dodela poklona, kao i prijava i plaćanje poreske obaveze, nakon čega se podaci brišu u skladu sa zakonskim obavezama.

  Navedene podatke učesnici konkursa dostavljaju e-mailom na nectar@gmd.rs nakon što budu kontaktirani od strane korisničkog servisa.

   

  Organizator može primati lične informacije od Učesnika direktno. Ove informacije se mogu koristiti kako bi olakšavale funkcije konkursa, kao što su provera prijave ili dostava nagrada. Sve lične informacije će biti sakupljene od strane Korisničkog servisa koji je angažovao Organizator i biće čuvane u skladu sa lokalnim zakonima.

   

  Rukovalac i obrađivač podataka će u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

   

  Lice čiji se podaci obrađuju ima sva prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

   

  Organizator ima pravo da odmah ili naknadno diskvalifikuje Učesnika koji je uradio neku od sledećih stvari:

  1. Ponašao se neetički u vezi sa takmičenjem
  2. Ponašao se suprotno ovim Pravilima i:
  • Nije dostavio podatke o ličnosti i PFR kod sa računa u roku od 24h od momenta kontaktiranja na Instagram profilu;
  • Nije se javio u definisanom roku od 24h od momenta kontaktiranja korisničkog servisa;
  • Nije dostavio na uvid račun koji je zahtevan po osnovu sumnje na malverzaciju, falsifikovanje i druge vrste prekršaja;
  • Nije ostvario uslovnu kupovinu od minimum jednog proizvoda Buzz u Univerexport prodajnim objektima;
  • Nije dokazao poklapanje poslatog PFR koda sa PFR kodom sa računa.

   

  Svaki Učesnik daje svoju saglasnost za sve mehanizme takmičenja. Pre finalnog dana objavljivanja konkursa, Organizator zadržava pravo da otkaže konkurs, promeni vreme trajanja konkursa, otkaže ili promeni nagrade. Pre finalnog dana konkursa, Organizator može promeniti ova pravila u bilo koje vreme, tako što će objaviti nova pravila umesto starih na web sajtu www.nectar.rs I na Instagram profilu brenda Buzz.

   

  U slučaju da se desi situacija koja nije pokrivena trenutnim pravilima, Organizator će doneti odluku kako da reši datu situaciju i ta odluka će biti konačna i neopoziva.

  NECTAR DOO Bačka Palanka

   

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me